Aktualności

Zarząd
Statut
Kontakt
Galeria
Medal KleinaFototeka Szubina
650-lecie Szubina


Pałuki


Linki


Archiwum


Słownik Gwary Pałuckiej


Z archiwum
Radia Pik
Słownik Gwary Pałuckiej
ROBOSZEK:

Spis treści:

 1. Wstęp

  1. Region

  2. Gwara

  3. Cel publikacji

  1. Bibliografia

 2. Tytułem recenzji

 3. Słownik Gwary Pałuckiej

  1. Cechy rzeczy, miar i czasów

  2. Choroby i przypadłości

  3. Części ciała

  4. Czynności i stany

  5. Dom i gospodarstwo

  6. Narzędzia i przedmioty codziennego użytku

  7. Miejsca i kierunki

  8. Osoby, nosiciele cech

  9. Potrawy i wyroby spożywcze

  10. Rośliny

  11. Stroje

  12. Zawody

  13. Zwierzęta

  14. Zwroty i powiedzenia

 4. Posłowie

 5. Forum na temat Słownika Gwary Pałuckiej ROBOSZEK

  I. Wstęp

  Redaktor naczelny i pomysłodawca projektu: Artur Michalak
  Słownictwo pod kierunkiem Wioletty Karskiej zebrali uczniowie:
  Wioletta Sieradzka, Justyna Bronk, Karena Makowska, Kamila Łukomska, Lidia Bednarczuk, Joanna Zielińska i Filip Zadka
  Konsultacja naukowa dr Artur Czesak
  Wydanie słownika gwary pałuckiej sfinansowano ze środków programu "Działaj Lokalnie V" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Lokalną Organizację Grantową - Stowarzyszenie "Żakus" w Anielinach.
  Wydawca: Publiczne Gimnzajum nr 1 w Szubinie
  ul. św. Marcina 11 89-200 Szubin 2006r.
  Redakcja i korekta: Artur Michalak

  1. Region

               Pałuki należą do najstarszych terenów osadnictwa słowiańskiego na obszarze środkowej Polski. Świadczą o tym liczne znaleziska z okresu kultury łużyckiej i wczesnego średniowiecza. Już w bullach papieskich z XII wieku określających majątek cystersów w Łeknie wymienia się kilkanaście miejscowości, m.in.: Łekno, Żerniki, Górzyce, Podolin, Bartodzieje, Bukowiec, Dąbrowę, Kaczkowo, Morakowo, Brzyskorzystew, Grochowiszcza.
               Nazwę wiąże się z rodem Pałuków z Łekna, którzy swe miano otrzymali od cech terenów, którymi zarządzali - podmokłych łąk, moczarów, nizin narosłych trawą, na które "starosłowianie" mówili: łęgi-ługi-łuki. Dzisiejsze Łekno wcześniej nosiło nazwę Łukno, a potem Łękne i Łękno. Etymologiczna hipoteza Brücknera brzmi: "Pałuki, dawna nazwa krajowa: nizina nad skrętem rzecznym, od skrętu, łęku przezwaną".
               Obecnie Pałukami nazywamy północno - wschodni obszar Wielkopolski i traktujemy go często jako podregion tej dzielnicy. Stanowi on jednak odrębną całość historyczną i etnograficzną, a jej naturalnymi granicami izolującymi od wpływów z zewnątrz były liczne jeziora i rozlewające się przez większą część roku rzeki. Swoisty krajobraz i bogate tradycje wpłynęły w dużym stopniu na ukształtowanie się odrębnego folkloru opisanego częściowo przez Kolberga. Ubiór pałucki - szczególnie hafty, obrzędy weselne, bożonarodzeniowe, wielkanocne, zabawy i gry dziecięce, legendy związane z klasztorami w Kcyni i Łeknie, podania dotyczące Gołańczy, opowieść o okrutnym dziedzicu ze wsi Wenecja (diabeł wenecki), pieśni pałuckie, ludowe opowieści prozaiczne, takie jak: "Kawaler - czart", "Hemp - hamp", "Przebiegły kwiat" ... i wiele innych zjawisk świadczy o odmienności kulturowej regionu.
               Administracyjnie mieści się on w dwóch województwach: kujawsko - pomorskim i wielkopolskim. Granicę wschodnią, oddzielającą Pałuki od Kujaw, stanowi górna Noteć na odcinku od Barcina po Rynarzewo, od północy graniczą wzdłuż środkowej Noteci z historycznym ziemiami Pomorza (Nakło), a granicę południową, oddzielającą nasz region od Wielkopolski, stanowi rzeka Wełna na odcinku od Wiewiórczyna aż po ujście Rudki i Dymienicy w pobliżu Runowa, zachodnią granicę wytycza linia łącząca Chodzież z Rogoźnem. Dokładna granica etnograficzna regionu jest trudna do wyznaczenia. Przyjmuje się, że cały obszar historyczny Pałuk obejmuje około 2000 km2. Krótko mówiąc, kraina graniczy z: Wielkopolską, Kujawami i Krajną i to sąsiedztwo określa przejściowy, czyli łączący cechy gwary wyżej wymienionych regionów, charakter języka.

  2. Gwara


               Słownik ten nie jest opracowaniem naukowym, więc ograniczę się jedynie do wypunktowania najbardziej charakterystycznych cech gwary pałuckiej z zakresu wymowy i słowotwórstwa, pozostawiając analizę słownictwa czytelnikom.
  Z racji usytuowania regionu, język (tak jak i folklor) łączy w sobie cechy gwar: Wielkopolski, Kujaw i Krajny; najsilniejsze jednak powiązania istnieją z Wielkopolską. Obecność germanizmów tłumaczy się wielowiekowym osadnictwem niemieckim, które rozpoczęło się już po pierwszym rozbiorze i trwało do zakończenia II wojnie światowej. Wpływy niemieckie szczególnie obecne są w słownictwie codziennego użytku i wynikają z wielowiekowego współistnienia Polaków i Niemców. W słowniku nie znajdziemy niestety słów pochodzenia żydowskiego, chociaż mniejszość ta była obecna na tych terenach od wieków.
  I Fonetyka, czyli najważniejsze cechy wymowy:
  1.uprzednianie samogłoski o, zarówno po protetycznym u, jak i po odpowiedniku literackiego ł wymowa jak ue
  2.kueza (koza),kuekuet (kokot - kogut), zueto (złoto), muedzie - młodzie (drożdże), się rozpostarłe - cecha wielkopolska i krajeńska
  3.pomieszanie o - oraz wo na początku wyrazu malowoł wołówkiym (malował ołówkiem), uoda (woda) - cecha wielkopolska
  4.wymiana o w e, zwłaszcza po wargowym odpowiedniku literackiego ł zębowego, np. sie odziyrzgałe, sie rozpostarłe - cecha wielkopolska
  5.dawne e długie wymawiane jak y nawet po spółgłosce miękkiej: brzyg, śniyg, kobiyta - cecha wielkopolska
  6.nosówka przednia ę przechodzi w dźwięk o barwie y : siy wziyno (się wzięło) - cecha wielkopolska
  7.nosówka tylna ą na końcu wyrazu wymawiana jak om lub óm (wymowa rozszczepiona):dajóm, zimowom porom, letkom brónóm) - cecha wielkopolska i kujawska
  8.hiperpoprawna wymowa grup an, am jak en em lub yn, ym: sieno, koleno albo siyno, kolyno, miejscemy, kawolkemy, symy korzynie kymosa - cecha uważana za krajeńską, a to raczej najciekawsza cecha typowo pałucka
  9.twarde m w niektórych końcówkach: kawołkamy skrobali haczkamy, doł my jednygó wypić - cecha kujawska wspólna z Mazowszem
  10.mieszanie y z i: wijyni zamiast literackiego wyjęli - cecha mazowiecka
  11.monoftongiczna wymowa dawnego a długiego jak o, np. do suszynio (do suszenia) - cecha kujawska
  12.literackie droga zamiast wielkopolskiego dróga - cecha staropolska, kujawska, obecna także w Małopolsce i na Śląsku
  13.óna siała, lała, sie śmiała - północno - wschodnie Pałuki - cecha kujawska
  14.óna sioła, loła, sie śmioła (w l.mn.:óni sioli, loli, się śmioli) - południowo - zachodnie Pałuki - cecha wielkopolska
  II Słowotwórstwo i fleksja, czyli o budowie i odmianie wyrazów:
  1.występowanie (rzadko!) ew - zamiast - ow po spółgłosce miękkiej: wujewi, gospodarzewi - cecha wielkopolska
  2.przyrostek zdrabniający - yszek: koziełyszek, dolyszek (żołądek), sznuryszek - cecha wielkopolska
  3.końcówka - ech w D. i Msc. l. mn. przymiotników i zaimków: w takich długiech białych sukniach, zebroł pare złotech, jest już jejech(ich) - cecha kujawska
  4.częste używanie końcówki - ów w D. l. mn. rzeczowników: nie majum nogów, dlo kaczków, z tych jajów - cecha bliska Kujawom
  5.końcówka - m w 1. os. l. mn. czasu teraźniejszego i przeszłego: my niesiym, my posiedzim - cecha kujawska wspólna z Mazowszem
  6.końcówka - ta w 2. os. l. mn.: gdzie siedzita, co robita - cecha kujawska z wpływem Mazowsza
  7.typ bezokolicznika na - ać zamiast - ować: kupać, wylotać zamiast kupować, wylatywać - cecha kujawska
  8.częste zakończenia bezokoliczników na - ić zamiast na - eć: nie mogę wysiedzić, widzić, wisić, dosłyszyć - cecha kujawska, właściwie północnopolska
  9.óna siała, lała, sie śmiała - północno - wschodnie Pałuki - cecha kujawska
  10.óna sioła, loła, sie śmioła (w l.mn.: óni sioli, loli, się śmioli) - południowo-zachodnie Pałuki - cecha wielkopolska

  3. Cel publikacji


               Słownik nasz ma przede wszystkim popularyzatorski charakter. Jego zadaniem jest "ocalanie od zapomnienia" i bycie świadectwem obecności (choć cząstkowej) regionalnego języka w mowie "północnych Wielkopolan". Uczniowie zbierający słownictwo urodzili się na Pałukach i mieszkają tu. Znać swoje korzenie to obowiązek i przyjemność. W języku odkryć można także ślady świadomości przodków i ich sposób widzenia świata, szukaliśmy więc także tożsamości.

               Dla czytelników z innych regionów Polski nasza publikacja służyć może jako materiał porównawczy; wiele "pałuckich" słów to wyrazy potoczne używane także w innych regionach kraju. "Roboszek" może być ciekawą pomocą dydaktyczną na lekcjach: języka polskiego, wiedzy o społeczeństwie, historii; może okazać się przydatnym zespołom regionalnym i grupom teatralnym pragnącym śpiewać i wystawiać w "zapomnianym" języku.
               Jak "soczysta" i piękna jest mowa naszego regionu, świadczy poniższy tekst, który jest urywkiem rozmowy prowadzonej gwarą pałucką. (cytuję za Feliksem Malinowskim)
  - Czy ojciec to nie wiedzą, jak te dziecioki się tero ubierają. Ta kuczma u Hanki je całko potośtano, toć to każdemu w patrzydła wpada.
  - Prowda, a jeszcze przez te jeich kuse spodniki to każdej całkom ikrę z grubym mięsem widać.
  - Jeszcze uogroszki z frybrą dostanie. Ledwo się z choroby wychyndraczył, a już się do kintopu rajdo.
  - A dyć nie godojcie, bo nasz Walek tyż nie lepszy i chyba Mo tyż wef tej głowie naćpane. Z tym chytrym Frankiem cingim do szynkowni na ćwiortkę lezom, a jak se godnie popijom, to i cały stuf wychędożą.
  - Matka godosz, a nie uwożosz. Czego tak chojarem pod gropamy polisz, że się dym aż pod posowę wali.
  - Gotuję pyrki i rosół z kuekueta i do tego kuerbola.
  - A przyniosłaś faryny? Jo lubię tyż do kuerbola kawałek chlyba pomuzgnięty szmolcem.
  - Dobrze, zaro nakładę ci na ten miałki talyrz, ino se usiądź na ryczce albo na wymborku.
  - Zaro matka, a gdzie reszta famuły? Te szczuny mają pewnie za dużo bejmów i cingim po składach gofrują, nygusy jedne!
  - Nie dryzdej ojciec, mosz wikt za darmochę, to nie brawyndź ino jydz.

               Bogactwo i odrębność kulturową ukazują także powiedzenia i przysłowia charakterystyczne dla regionu. Nie znalazły się one w materiale słownikowym, bowiem nie wyszukaliśmy ich na drodze badań terenowych, a poprzez lekturę współczesnych tekstów źródłowych. Za Zofią Strawińską cytuję najciekawsze z nich.
  1. Jak chłop nie dostanie rano kłonicą, to cały dzień głupi chodzi.
  2. Z kraja chleb krają (gdy kawaler przychodzi do młodszej córki, a starsza jeszcze nie wydana)
  3. Każden Morcin diabła worcin.
  4. U wdowy chleb gotowy, ale wymowny, u panienki placuszek cienki, ale smakowny.
  5. Z nim się nagada, jak z psem trawy naje.
  6. Ksiądz lubi mięso, organista kapustę.
  7. Młody jak jagoda na święty Marcin.
  8. Jak mówisz hapą, nie pokazuj łapą.
  9. Zanim pańska krowa schudnie, chłopska zdechnie.
  10. To dla mnie znaczy tyle, co dla byka pyrka.
  11. Wziął sobie pannę redlę, ale dostał krowę i meble.
  12. Jak ci śpieszno, to se siądź.

               "Jak ci śpieszno, to se siądź" drogi czytelniku i poczytaj "Roboszka" Żegnając się z Państwem, życzę ciekawej lektury.
  Artur Michalak

  4. Bibliografia

  Aleksander Brückner, Słownik etymologiczny języka polskiego, W-wa 1957
  Feliks Malinowski, Diabeł Wenecki i inne legendy pałuckie, Margraf, wyd. XIII
  Zenon Sobierajski, Jak mówią Pałuczanie?, Literatura Ludowa - Pałuki, nr 3, PTL, Warszawa 1964
  Zofia Strawińska, Materiały folklorystyczne ze wsi Ostatkowska Struga w pow. szubińskim, "Literatura Ludowa" 1964, nr 3
  Wanda Szkulmowska, Współczesna sztuka ludowa regionu Pałuk,
  Stanisław Świrko, Z dziejów podregionu pałuckiego, "Literatura Ludowa" - 1964, nr 3
  Zygmunt Zagórski, Wewnętrzne tendencje rozwojowe gwar północnowielkopolskich, Poznań 1967

  II. Tytułem recenzji


               Roboszki są małe, ale czasem potrafią sporo zdziałać. Tak samo może być i z minisłowniczkiem zatytułowanym Roboszek, zebranym przez młodzież Gimnazjum nr 1 z Szubina, a opracowanym przez pana Artura Michalaka. Szubiński Roboszek ma szansę zmienić społeczną świadomość, przypomnieć, że język jest istotnym, choć niematerialnym składnikiem kulturalnego dziedzictwa regionu, że odzwierciedla historię miejsc i ludzi.

               Słowniczek został ułożony według działów tematycznych. Ich wielkość pokazuje, że gwara pałucka ma wiele wyrazów ekspresywnych, bardzo celnie nazywających nieakceptowane zachowania. Często się też zdarza, że gwarowe słowo bywa precyzyjniejsze niż "literackie". Wiele sprzętów, potraw, elementów szeroko rozumianego gospodarstwa domowego ma swoje lokalne, gwarowe nazwy. Nie ma sensu ich wyrzucać. Nawet jeśli w domu nie mówi się już gwarą, można coś rozmieszać w kuchni firlejką, gzik ma smak dzieciństwa, a twarożek nie zawsze. Słowa gwarowe wzbogacają polszczyznę regionalną.

               Roboszek nie jest oczywiście pierwszą próbą opisania gwary okolic Szubina. Badania naukowe na terenie powiatu prowadził przedwcześnie zmarły znakomity znawca gwar wielkopolskich Adam Tomaszewski (1895 - 1945); poczynił on drobne notatki w Barcinie, Łankowiczkach, Łabiszynie, Mieczkowie, Niedźwiadach, Oburzni, Rynarzewie, Turze, Wąsoszu i Wolwarku. Służyły mu one zapewne do porównania z opisywaną przezeń gwarą Łopienna (gm. Mieleszyn, obecnie pow. gnieźnieński) w wydanej w 1930 r. monografii. Po wojnie kolejne pokolenie badaczy przystąpiło do dokumentowania gwar. Nie do przecenienia są zasługi prof. Zenona Sobierajskiego (ur. 1917), pracownika Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, który utrwalał autentyczne teksty na płytach gramofonowych. Między innymi w maju 1953 r. w Królikowie nagrał Teodora Grabowskiego, ur. w 1868 r. Nagrania te zostały przetranskrybowane i wydane w przez prof. Sobierajskiego w 1990 r. w książce teksty gwarowe z północnej Wielkopolski. Na początku lat 60. materiały do pracy Gwary północnej Wielkopolski (1967) zbierał prof. Zygmunt Zagórski (ur. 1926). Na terenie powiatu szubińskiego odwiedził Dobieszewo, Godzimierz, Królikowo, Ludwikowo, Mieczkowo, Młodocin, Zabłocie. W latach 70. XX w. uczeni z UAM, wspólnie językoznawcy i etnografowie, przeprowadzali jeszcze badania terenowe w Mieczkowie i Wolwarku. Są one publikowane od 1979 r. w liczącym już XI tomów Atlasie języka i kultury ludowej Wielkopolski. Warto jeszcze nadmienić, że w 1977 r. pod kierunkiem prof. Moniki Gruchmanowej pracę magisterską, w której znalazł się materiał gwarowy z Godzimierza, napisał Zygfryd Markiewicz.

               Ponad 600 słów w słowniczku to wynik pracy uczniów gimnazjum i zapału ich opiekunów. Ma więc Roboszek podwójny walor: nie tylko dokumentuje i wzbogaca wiedzę o gwarach języka polskiego, co bardzo cieszy dialektologów, historyków języka i leksykografów - wielu wyrazów znajdujących się w słowniczku rejestry słownictwa dotychczas nie notowały. Jest więc Roboszek niemałym wkładem amatorów, czyli miłośników, do sumy wiedzy o "bliskiej ojczyźnie".

               Gromadzenie słów - niekiedy słyszanych przez młodych ludzi po raz pierwszy, może wydobywanych przez starszych ze wspomnień o ich własnej młodości - zapewne też wzbudziło czy wyzwoliło w zbieraczach zaciekawienie własnym regionem i regionalną tożsamością. Nauczycielowi, który umie natchnąć entuzjazmem, należy pogratulować pomysłu i wykonania. Sponsorom należą się podziękowania za sfinansowanie projektu i pochwała za wspieranie "działania lokalnego, które miewa ponadlokalne, a nieraz i uniwersalne perspektywy.

               Jestem przekonany, że słowniczek (być może także w wersji online - to słowo z gwary zupełnie innej niż pałucka) będzie się rozrastał tematycznie i ilościowo. Niemniej jednak już dziś każdy, kto czyta Roboszka, powiększa swoją wiedzę o Pałukach, a to bardzo dobrze. Doś tygo brawyndzynio: czytejcie, bo ciekawe.

  Artur Czesak
  Zakład Dialektologii Polsk
  Instytutu Języka Polskiego PAN w Krakowie  III. Słownik Gwary Pałuckiej


  1. Cechy rzeczy, miar i czasów


  akuratnie nm. - dokładnie, starannie
  barzy - bardziej
  całki - cały
  chwiłka - chwila
  ciyngim - ciągle, stale
  cyntner nm. - 50 kilogramów
  ćfortka - ćwiartka wódki
  downi - dawniej
  dubeltowo nm. - podwójnie
  durch nm. - aż do... , ciągle
  dryntki - cierpki
  dycht nm. - zupełnie, całkowicie
  fefermincowy nm. - miętowy
  feste nm. - mocno, porządnie, fajnie
  furt - ciągle
  kworta - litr
  kusy - krótki
  latoś - w tym roku
  łobsko - dużo, sporo
  malowiela - jako tako, niedużo
  modry - niebieski
  muster nm. - wzór
  na rymby - odwrotnie, na lewą stronę (założyć coś)
  piyrwy - dawniej, kiedyś
  plaskaty - płaski
  rychtyk nm. - akurat, w sam raz
  szwunk nm. - pęd, ciąg, szybkość, ciśnienie (np. wody)
  wyrypany - wyrobiony, rozwalony
  zawdy - zawsze
  za dość - za dużo, zbyt wiele
  za dość? - za ile? po ile?
  zaś - później, potem
  ździebko - troszeczkę

  2. Choroby i przypadłości


  amba - upojenie alkoholowe
  babok - kawałek suchej wydzieliny z nosa
  bejt - wyczerpany
  chruchlać - kasłać
  chruchlanie - kaszel
  fruzia mieć - być głupim
  frybra nm. - gorączka, ale też opryszczka
  kipnąć nm. - umrzeć
  mglić - nudności
  nynci - zbiera się na wymioty
  ogroszka - opryszczka
  ośpica - ślad po szczepieniu
  poruta - wstyd szplina mieć - być głupim
  ryptura - przepuklina
  wielgo choroba - padaczka zyngleć - zemdleć

  3. Części ciała


  bebech; bebzon; kałdun - brzuch
  dydki - piersi
  dźbło - tęczówka
  fujty - stopy
  giczele - kości goleniowe
  gira - noga
  glaca nm. - głowa, łysina
  gnyk - "jabłko Adama"
  grube mięso - udo
  hapa, japa - usta, buzia
  ikra - łydka
  jucha - krew
  jadaczka - gęba
  kalafa, kalafonia - twarz
  kampa - dłoń, chwyt dłonią
  kielczoki - zęby
  kłaki - włosy
  kinol, ginol, kliber - duży nos
  kluka - nos
  krybuny - krzyże, plecy patrzydło, patrzydełko - źrenica
  pazura - ręka
  pympek - pępek
  szkita - nogi
  sznupa nm. - buzia, twarz, gęba
  śpik - skroń lub ciemiączko u niemowlęcia

  4. Czynności i stany


  bombnąć się - uderzyć się
  borchać się - dąsać się , być obrażonym
  brawyndzić - marudzić
  brynczyć - narzekać ; robić komuś na złość
  chichrać się - śmiać się
  cyganić - kłamać
  cytrować - karmić
  ćmić - palić papierosy
  ćpać - rzucać
  ćwirzyć - popisywać się ; wygłupiać się dryzdać, drzyzgać - rozgniatać
  draźnić - drażnić ; denerwować
  dryzdać - narzekać, marudzić
  drzuzgnąć - uderzyć ; rzucić
  dudlać - zanosić się płaczem
  duldać - pić gwałtownie
  dryzdać - narzekać, marudzić
  fefry mieć - bać się, czuć strach
  furgać - fruwać
  futrować nm. - karmić
  fryc, frycówa - lanie
  fuigać - filmować
  fyrać, - uciekać
  garnąć się - iść po coś
  gilgać - łaskotać
  godać - mówić
  golnąć sobie - wypić sobie
  hajcować nm. - palić w piecu
  hapanie nm. - praca ponad siły, na akord
  harynda - kradzież z cudzego ogrodu
  heklować nm. - szydełkować
  hokać nm. - gracować, kopać, pielić
  hujtnąć - skoczyć
  hybotać się - chwiać się
  kielczyć się - uśmiechać się
  kikać nm. - patrzeć, podpatrywać
  kląkry - stare, niepotrzebne rzeczy
  kopsztos - nagłe wydarzenie
  krychać - rozdrabniać się ; ucierać
  kurynda - forma przekazania wiadomości
  kusić - straszyć ; nie spać
  ibować - próbować
  lajsnąć sobie nm. - kupić sobie coś nowego
  laba nm. - wypoczynek, "wolne"
  lelać się - cackać się, usypiać
  lofry - odwiedzanie znajomych
  lofrować - łazikować
  łobstalować - zamówić; zarezerwować
  mudzić - malować; tracić; marnować
  narządzić - pocerować
  nabrechtać - zniszczyć, nabrudzić
  namknąć się - odejść na bok, odsunąć
  narżnąć kogoś - oszukać kogoś
  ociotować - oczarować, rzucić urok
  odbiglować nm. - m odpracować
  odpucować nm. - wyczyścić
  dać opeer - "opieprzyć", dać naganę
  pitolić - źle grać na czymś
  pizgnąć się - uderzyć cię
  pochrympać - uciąć coś niestarannie, nierówno
  podwalać się - zalecać się
  pomajtać - pomieszać
  pomizgniyńcie - smarowanie
  porazować - bronować
  porwać - ukraść
  powłóczyć - bronować
  pośrupać - podziurawić , uszkodzić
  przebrać - zwichnąć
  przechadzka - spacer
  przewalić się - przewrócić się
  pyntać się - kręcić się pod nogami, przeszkadzać
  pylić - pleść
  pypłać - brudzić
  pyrztać się - krępować się
  racha nm. - zemsta
  rajcować nm. - podniecać się
  rajdać się - wybierać się gdzieś
  rozducać - rozrzucać
  rozprowiać - dywagować na jakiś temat
  rozkwirlać - rozmieszać rozbełtać
  rumotać nm. - hałasować
  rure mieć - mieć stracha
  ryć się - śmiać się
  rymować - uprosić się ; ubłagać
  rynować się - wybudzić się
  sieknąć - uderzyć, paść do nóg
  schechłany - zmęczony pracą
  stalować się - wygłupiać się, udawać coś, przedrzeźniać kogoś
  strykować, sztrykować nm. - robić na drutach
  szwyndać się - chodzić bez celu
  śrutować - objadać się, napychać się szybko
  szmuchlować nm. - oszukiwać, przemycać, spekulować
  szporować nm. - oszczędzać, zbierać
  sztachnąć się - zaciągnąć się papierosem , fajką
  sztos - uderzenie,
  szudrać się - drapać się
  szukać się - bawić się w chowanego
  szwung nm. - pęd, chęć, szybkość
  szwyndać się nm. - chodzić bez celu
  tośtać się - targać za włosy
  ubrechtać - ułamać, ubrudzić
  ukrychnąć - ukruszyć
  unorać się - ubrudzić się
  uskrómnić - posprzątać
  uślabrać się - ubrudzić się czymś mokrym , lepkim
  winkowanie nm - machanie ręką
  wkanrolić się - wpaść w coś
  wtochnąć - wnieść
  wtrynić się - wepchnąć się
  wychyndrać się - wylizać się, wyleczyć się
  wyhejbnąć nm. - podnieść
  wyćpić - wyrzucać
  wynorać - pobrudzić
  wyrychtować nm. - naprawić, zrobić, wyszykować się
  zawlec - bronować
  zafajdać - zawlec się
  zborgować nm. - pożyczyć, nagromadzić
  zdjąć się - dać zrobić sobie zdjęcie
  zebuć - zdjąć buty
  żagować - piłować; głośno chrapać

  5. Dom i gospodarstwo


  amedynki - lekarstwa
  antrejka - przedpokój
  bardak - bałagan
  bejmy - pieniądze
  bebechy - pościel
  berbela, berbelucha - czysta wódka, bimber
  bigiel nm. - wieszak do ubrań,
  buzon - młode wino, wino musujące
  deczka nm. - serweta ,bieżnik,
  deka nm. - kołdra,
  drewnik - szopa
  dydek - smoczek
  fafoły - zanieczyszczenia pływające w cieczy
  framuga - piekarnik
  futer nm. - karma dla zwierząt
  gable, gafle, nm. - widły do ziemniaków
  góra - strych
  gropa - żelazny garnek na trzech nóżkach
  huby - domy na końcu wsi lub miasta
  kachel nm. - kafel do pieca,
  kachelki - kafle, ger.
  kachlok nm. - piec kaflowy,
  kachlany nm. - kaflowy piec,
  kamlot - duży kamień
  kipa nm. - niedopałek, pet, ale i papieros,
  kis nm. - żwir,
  kista nm. - skrzynia,
  klofta - coś dużego i ciężkiego albo duży kawał drewna
  kściny - chrzciny
  koponka - korytko do wyrabiania masła
  kopona - skrzynka do mięsa
  kurynda - forma przekazywania wiadomości (obwieszczenia), wiadomość
  kurek - kran
  kworta - metalowy garnuszek z uchwytem o pojemności jednego litra
  łynty - zwiędłe łodygi ziemniaczane
  manyż - kierat
  modełko - wykrój, wzór
  musterko nm. - wykrój, wzór
  patelka - patelnia
  patyk - chlewik lub jedno stanowisko - przegroda w chlewie
  peca - gliniana suszona cegła
  pempek - ostatni snopek
  piernat - pierzyna
  plotki - plecione ozdoby ze słomy
  posowa - sufit
  podwyrko, podwyrek - podwórko
  pomiyszkanie - mieszkanie
  pyda - gruby kij
  rajwach - zamieszanie, szum, zgiełk
  retynta - graty, żelastwo
  ryczka - stołek, małe krzesełko
  saganek (sagan) - garnek (gar)
  skarupy - naczynia fajansowe, ceramiczne, porcelanowe
  sklep - piwnica
  skoska - wskazówka zegarowa
  sprawunki - zakupy
  somsik somsiek - część stodoły przeznaczona do składowania zboża, słomy, siana
  spodek - materac z pierza
  statki - naczynia kuchenne
  stołowy - pokój stołowy
  stuf - kubek metalowy
  sygnarek - sygnaturka, mały dzwon na kościele
  sypialka - pokój sypialny
  szkiełko - słoik
  sznyca nm. - wytłoki buraczane
  winkiel nm. - zagięcie, narożnik
  wybiyrki - wykopki
  wyro - łóżko
  zbynk - zepsute jajko (zbuk)
  zmówiny - zaręczyny

  6. Narzędzia i przedmioty codziennego użytku


  bormaszyna nm. - wiertarka
  brecha - gruby pręt żelazny
  bryle nm. - okulary
  cylta - płachta z grubego płótna
  dziyrzok - spodnia część międlicy do łamania lnu
  dziyrzgacz nm. - grzebień żelazny do dzierzganie lnu, czyli obrywania główek z nasieniem
  drach - latawiec
  duga nm. - drąg
  dinks, dynks nm. - element, część czegoś trudna do określenia
  dziabka - motyka
  flaszka nm. - butelka
  kwirlejka, firlejka - drewienko do mieszania płynów
  fonty, fonsztyki - odważniki
  heklówka nm. - szydełko
  hoczka nm. - graca
  hoczyk nm. - pogrzebacz
  hybel nm. - strug
  igliczki - druty do robótek ręcznych
  kara nm. - taczka
  kasta nm. - skrzynia
  klamoty nm. - narzędzia ; przybory
  knybel - zatyczka
  knyp, knypek - nóż, nożyk
  kopystka - drewniana łyżka
  krajzówka - piła tarczowa
  kropocz - konewka
  krukwia nm. - kula ; łazić o krukwiach - chodzić o kulach
  laubzega - mała piła do cięcia metalu
  majzel nm. - przecinak
  papiór nm. - dokument, zaświadczenie
  perpeta - pojazd w kiepskim stanie technicznym
  pyntoł - węzeł
  rajberka nm. - przyrząd do wygładzania tynku
  rubsztok nm. - imadło
  sekulory, seksy - okulary
  siekocz (krychocz) - ostrze z blachy wygięte w kształcie litery "S" osadzone na trzonku
  i służące do rozdrabniania ziemniaków na karmę dla świń
  siuńdy, szundy, szondy - nosidła, szelki do wody
  snukówka - cerówka, duża igła do cerowania
  strychułko - przyrząd do ostrzenia kosy (osełka)
  szwamka nm. - gąbka
  szmyrgiel nm. raszpel nm - pilnik, szlifierka
  szpanga nm. - spinka, zapinka do włosów
  szpycka nm. - lufka do papierosów
  szruber nm. - szczotka do mycia podłogi sztrykówki, sztryczki nm. - druty do robótek ręcznych
  śpilorek - szydło szewskie
  śrubsztok - imadło
  tasza nm. - torba skórzana, płócienna
  tytka nm. - torebka papierowa
  urynołek - nocnik
  wajcha nm. - część urządzenia służąca do przełączenia
  waserwoga nm. - poziomica
  werk nm. - mechanizm w zegarku wialnia - urządzenie do rozdzielania plew od ziarna
  wihajster nm. - trudna do określenia część urządzenia
  wymborek - wiadro
  wyrfel nm. - obrotowo zamocowane na futrynie drewienko do zamykania drzwi, bramy
  żoga, żożka - piła, piłka
  żyr - karma dla zwierząt

  7. Miejsca i kierunki


  Bin (jadę do Bina) - Szubin (jadę do Szubina)
  byszong - nasyp kolejowy
  colog nm. - ZOO
  cug nm. - przeciąg
  fyrtel nm. - okolica, część jakiegoś terenu, zakątek pomieszczenia gamaja - gimnazjum
  gemyla - śmietnik
  gościniec - karczma
  łogónek - kolejka za czymś
  kanoł - staw, bajorko
  kibel - ubikacja
  kiba, kipa - więzienie
  kolonialka - sklep spożywczy
  łobora - obora
  na szage - na ukos
  nazod - z powrotem
  Rijo - Rynarzewo
  skład - sklep
  sztreka nm. - ścieżka przy torach kolejowych
  szwela nm. - podkład kolejowy
  tombank - lada sklepowa

  8. Osoby, nosiciele cech


  babol - mężczyzna zaniedbany, mało zaradny
  babusia - babcia
  bejt - wyczerpany, padnięty
  blyrwa - o złej, niedobrej dziewczynie lub kobiecie
  bracha, brachol - brat
  brawynda - maruda, gaduła
  bynch - niegrzeczne dziecko, nieślubne dziecko
  łachmyta - zaniedbany człowiek
  ciacherek - cwaniak
  cygon - kłamczuch
  ćmok, ćmuk - o kimś zacofanym, ograniczonym lub ponurak
  dziaduś - dziadek
  famuła - rodzina (z drwiną, ironią lub złością)
  fligier nm. - niespokojny, zbyt ruchliwy, człowiek
  frechowny nm. - o kimś wrednym, złośliwym, bezczelnym
  gelejza - łamaga
  glajda - niechluj, brudas, świntuch
  guła - niezdara, gapa
  heksa nm. - o wyjątkowo złej kobiecie
  istny - tamten, ten, to ...
  kleperbaba nm. - gaduła, plotkara
  klamizer - ten, kto zmyśla, kłamca
  knajtek - o kimś niewielkiego wzrostu
  krzesny - chrzestny
  langus - o kimś wysokim
  leloch - pieszczoch, maminsynek
  lofer nm. - o kimś, kto nie usiedzi w domu
  lontrus - powsinoga, chuligan
  luj - łobuz
  łatus - oberwaniec
  łazynga - powsinoga
  łoblotany - obeznany w jakiejś dziedzinie
  łotynciorz - próżniak
  łyngol - o kimś wysokim
  mrzygłód - niejadek
  Murzaj - Murzyn
  nicpoty - niegrzeczny
  niedejmuta, nieudałota - o kimś niewydarzonym, ograniczonym umysłowo
  nygus - leń
  tyrol - mruk
  ochlapus - pijak
  obski - obcy
  opipiały - ogłupiały
  papudrok - nieporządny
  parzynga, parzyncha - niski, drobny mężczyzna
  paterok, patyrok - człowiek byle jak wykonujący jakąś robotę
  pener - ktoś podejrzany o bandytyzm
  penera - o brudnej, zaniedbane kobiecie
  pierdoła - lekceważąco o kimś niemądrym
  pipol - elegancik, sztywniak
  piyrduśnica - plotkara
  potośtany - potargany
  pokiecany - potargany
  porąbany - niespełna rozumu
  rebla - brzydka dziewczyna
  rebela - gruba dziewczyna
  roboszek - biedak, biedaczek
  rojber nm. - nicpoń, łobuz, dziecko,
  rura - fajtłapa, ale i dziewczyna
  sekutnica - zła, wredna kobieta
  sor - nieokrzesany wieśniak
  szantrapa - brzydka dziewczyna
  szczun - dzieciak (z zabarwieniem negatywnym), gówniarz
  szkieber - pogardliwie Niemiec
  szmaja - człowiek leworęczny
  szmuchlyrz - oszust
  szmyrgla mieć nm. - być głupim,
  szpec - ktoś obeznany w jakiejś dziedzinie, cwaniak
  szplin - głupek
  szplina mieć - głupim być
  szuszwol - ktoś nieuczciwy, krętacz, ale i brudas
  szuchlerz - oszust
  śrup - staruch
  tuleja - niezdara
  tuk - o kimś ciężko myślącym
  wiara - koledzy, grupa ludzi
  wiśny - zwinny, sprawny, ruchliwy
  wylynga - odmieniec, wyrodek
  znojdor - niegrzeczne dziecko

  9. Potrawy i wyroby spożywcze


  ajntop nm. - jednodaniowy szybki obiad lub zupa z kapusty
  ajnzbajn nm. - golonka z wody
  betki - grzyby
  belbela, belbelucha - czysta wódka, bimber
  bioły syr - twaróg
  buzon - młode wino
  chabas - mięso
  ćfortka - ćwiartka wódki
  dyrdane jajka - jajecznica
  dryzdane, dukane pyry - puree ziemniaczane
  faryna - mąka ( w innych regionach- cukier!)
  fifka - słaba herbata, kawa
  frejtka - zupa mleczna z zacierkami
  frukta nm. - warzywa
  galart, galat - galareta z mięsem
  galarypa - kalarepa
  grysik nm. - kasza manna
  gzik - twarożek ze śmietaną
  kaminioki - landrynki
  karmelki - cukierki
  karmónada - schab
  kastler nm. - wędzony boczek
  kicha - kiełbasa
  kiszczonka - woda po gotowaniu podrobów
  klepione jajka - jajecznica na boczku z wodą i mąką
  kluszczonka - woda po gotowaniu makaronu lub klusek
  krómka - piętka chleba
  kubaba - ziele angielskie
  kurzyna - kurze mięso
  kwaśne - żurek
  leberka nm. - wątrobianka
  łokowita - denaturat
  łobiod - obiad
  makocz, makacz - makowiec
  młodzie - drożdże
  parzycha - zupa z białej kapusty
  plyndze nm. - placki ziemniaczane
  polywka - zupa z kwaśnej śmietany z ziemniakami w plasterki
  przedpołudek - drugie śniadanie (w czasie żniw, sianokosów)
  pympek - żołądek drobiowy
  pyrki - ziemniaki
  ruks - oszczędna zupa z "byleczego"
  skrzyczki - skwarki
  smolec - smalec
  sosyski - cienkie parówki
  szagówki - kluski "kopytka"
  szkloki - landryny ; twarde cukierki
  szlema - kiepskie piwo jasne
  szneka nm. - drożdżówka
  sznytka nm. - kromka chleba
  zuptówka - zupa ziemniaczana ze śmietaną
  zylsa - zimne nóżki, galareta z nóżek

  10. Rośliny


  anbarber - rabarber
  angryst (nm.- skrót oznaczający "z języka niemieckiego") - agrest
  aplegra - odnóżka, szczep rośliny
  bijony, bujany - piwonie
  błun, błyn - bób
  buruny - buraczki
  czerwone jagody - poziomki
  hojar - sosna, krzaki
  drzuzgawki - truskawki
  filodynder - filodendron
  flance - sadzonki
  glaski - wiśnie - szklanki
  glupki - małe śliwki z których nie odchodzi pestka
  grynszpan nm. - bukszpan
  jabza - jabłka
  kiereje - krzaki
  kierzek - mały krzew
  korbol - dynia
  krzan - chrzan
  leżołki - małe dzikie gruszki łogigle - kłujące, obrane z liści gałązki, suche łodygi
  macoszki - bratki
  modra kapusta - czerwona kapusta
  modrok - chaber
  redyska nm. - rzodkiewka
  świyntojanki - porzeczki czerwone
  smrodyny - czarne porzeczki
  szablok, szabelki - fasola szparagowa
  szczelunka, szczelonka - cebula - dymka
  ulyngołki - dzikie gruszki
  ziorka - ziarno, nasiona

  11. Stroje


  ancug nm. - ubranie, garnitur
  badejki - kąpielówki
  bigle nm. - kanty (na spodniach)
  boba, bobka - ciepła zimowa czapka
  bordka - tasiemka
  bryle nm. - okulary
  cajch - drelich, materiał na ubrania robocze
  chochoł, chachły - kołnierz
  dybki - drewniaki
  dynamówy - obszerne majtki lub spodnie
  dyrdok - spódnica
  filcoki - zimowe buty ze skóry lub gumy z cholewami z filcu
  galoty - majtki
  glazejki nm. - skórzane rękawiczki
  jupa nm. - kurtka
  jaczka nm. - kaftanik
  kapce - buty do kostek zapinane na rzemyki
  katana - obszerne wierzchnie okrycie
  kantówy - wyprasowane spodnie
  kiereja - długa suknia albo spódnica
  kitel nm. - fartuch
  lompy - ubrania
  papcie - buty
  ramiączko - wieszak do ubrań
  spódnik - spódnica
  szkarpyty - skarpety
  ślips nm. - krawat
  tresik - podkoszulka bez rękawków
  westka nm. - kamizelka

  12. Zawody


  arkuszerka - akuszerka
  atramenciorz - urzędnik
  balwiyrz - fryzjer
  bamber - rolnik
  borowy - leśniczy, gajowy
  fliger nm. - lotnik,
  golorz - fryzjer
  kolyjorz - kolejarz
  konowoł - lekarz
  kuczek nm. - woźnica
  piecorz - zdun
  landrat nm. - starosta
  listowy - listonosz
  smolorz - dekarz smołujący dachy z papy
  szkieł, szkielorz - policjant, milicjant

  13. Zwierzęta


  cielok - cielę
  fligier nm. - chudy kurczak
  gady - drób
  gapa - wrona; kruk
  glapy - ptaki krukowate
  gąszczok - pisklę gęsi
  gulorz - indyk
  guła - indyczka
  hazol nm. - zając
  lamor - duży pies
  kejter - pies
  kocymber - kot
  kokot - kogut
  koźlok - koźlę
  proszczok - prosię
  robok - szkodnik (kuna, lis, łasica)
  stwory - zwierzęta gospodarskie

  14. Zwroty i powiedzenia


  ady - ależ, przecież
  a dzietam - ależ skąd
  ale żeś się spasła - ale przytyłaś
  ale tyngo ta herbata - ale mocna ta herbata
  ale un jest żarty - ale on dużo je
  bodeśty! - żeby cię, żebyś ty!
  bogać tam! - ależ skąd!, nie opowiadaj!
  co to za jedyn - kim on jest?
  do szyku - dobrze zrobione
  dyć - przecież
  fyrej stąd - wynoś się
  he? - tak?, hm?, no nie?
  ino się nie staluj - tylko się nie obrażaj
  idź se polotać - idź się pobawić z kolegami
  łe jery - o rety
  na ukucku - w kucki
  no tej - hej ty!
  no wej?! - no wiesz?!
  prek - precz
  szak? - czy tak? prawda?
  tej! - hej ty!
  wej! - o!, patrz!
  wyc nm. - kawał, dowcip
  żyć na knybel nm. - żyć bez ślubu

  IV. Posłowie


  Posłowie
               Pracę nad słownikiem, rozpoczęliśmy w maju 2006 roku od zainteresowania młodzieży kulturą i gwarą pałucką. Inspiracją okazał się Ogólnopolski Konkurs Historyczny "Krąg", w ramach którego uczniowie wykonywali albumy o Pałukach. W pracach uczestników pojawiło się słownictwo charakterystyczne dla naszego regionu. Gdy w czerwcu 2006 Lokalna Organizacja Grantowa - Stowarzyszenie "Żakus" w Anielinach ogłosiła konkurs na projekt dotyczący min. ochrony dziedzictwa kulturowego, zgromadzone materiały posłużyły jako zaczątek do dalszych badań i poszukiwań.
               Podczas wakacji członkowie koła historyczno - regionalnego zbierali słówka. Źródłem były: rozmowy z najstarszymi sąsiadami, członkami rodzin, mieszkańcami Szubina, Rynarzewa, Godzimierza i okolic Żnina. Dzisiaj, po zebraniu i opracowaniu słownictwa, mamy świadomość, że jest ono charakterystyczne przede wszystkim dla rejonu Szubina. Korzystaliśmy jednak także ze stron internetowych pana Artura Czesaka "Gwara pałucka", pana Andrzeja Adamczyka "Moje Pałuki" oraz pana Mirosława Binkowskiego "Mój Żnin" i zakres słów poszerzył się o wyrazy używane szerzej w regionie.
               Dużą trudnością podczas pracy okazało się rozróżnienie wyrazów gwarowych od mowy potocznej. Wobec cząstkowych jedynie źródeł dokumentujących gwaryzmy pałuckie zdecydowaliśmy się na umieszczenie wszystkich charakterystycznych dla naszego regionu słów. Język to twór żywy i zakładana granica okazała się płynna. Zauważyliśmy także dominującą obecność gwary miejskiej Poznania wynikającą z dużych wpływów tego miasta na historię i kulturę naszego regionu. Nie chcieliśmy jednak powielać "Słownika gwary miejskiej Poznania", dostrzegając u nas charakterystyczne różnice wynikające z bliskości Pomorza. Germanizmy (oznaczone w słowniku nm.) interpretujemy jako konsekwencje przenikania się wpływów lingwistycznych różnych kultur i narodowości na terenie Wielkopolski Północno-Wschodniej. Region gminy Szubin, poprzez swoje graniczne położenie, zawiera w sobie cechy ludowe Wielkopolski, Kujaw i Krajny. Został jednak prawie - w porównaniu do ciągle żywych i kultywowanych tradycji ludowych Kcyni, Wągrowca i Żnina - pozbawiony ("wypłukany z ...") typowych elementów folklorystycznych. Mamy wobec tego świadomość, że charakter naszej pracy jest przyczynkarski. Około sześćset haseł to z pewnością dopiero początek poszukiwania i gromadzenia słownictwa, w które zaangażować można w przyszłości i młodzież, i starszych. Z tego przeświadczenia wzięła się także nazwa naszego słownika oznaczająca człowieka ubogiego, biedaka. Wierzymy, że kiedyś ta "ubożyna" się wzbogaci.. Pragniemy, aby "Roboszek" zainicjował badania nad kulturą semiotyczną Pałuk, która tak samo jak wielkie dzieła literatury, należy do naszego dziedzictwa narodowego.
               Kończąc, składamy podziękowania: pani Marlenie Posadzy motywującej nas skutecznie do pracy, panu Mirosławowi Rzeszowskiemu, który przybliżał młodzieży wiedzę o regionie i opracował graficznie okładkę "Roboszka", panu Michałowi Poczobuttowi, który opowiedział i uświadomił uczniom jak żywym i dynamicznym zjawiskiem jest język, pani Małgorzacie Serafin za wskazanie germanizmów w gwarze pałuckiej oraz pani Izabeli Plucińskiej za udostępnienie nam "Fonetycznego słownika gwary rogowskiej", który służył jako materiał porównawczy.
               Specjalne podziękowania za bezpłatną konsultację naukową składamy panu Arturowi Czesakowi z Instytutu Języka Polskiego PAN w Krakowie.

  Wioletta Karska i Artur Michalak


  ZAPRASZAMY!!! -- Szubińskie Towarzystwo Kulturalne -- ZAPRASZAMY!!!


  © 2009 Marzena Suplicka Webmaster