Wspólna pamięć

Królikowo to kolejna, szósta już wieœ w gminie Szubin, której mieszkańcy postanowili uczcić pamięć ludzi pochowanych na dawnym cmentarzu ewangelickim. Grupę inicjatywną z Królikowa na czele z Sołtys Elżbietą Katafiasz wsparło Szubińskie Towarzystwo Kulturalne, pomocą organizacyjną a także dotacją przyznaną na ten cel – Powiat Nakielski.
W czwartek, 27 lipca 2017 r., odbyła się wielka uroczystość w obecności m.in. delegacji gości z Niemiec, z miejscowości Bergen oraz przedstawicieli władz samorządu gminnego i powiatowego, licznej grupy mieszkańców Królikowa i przedstawicieli organizacji pozarządowych. Należy podkreślić, że głównym inicjatorem i organizatorem utworzenia miejsca pamięci na dawnym cmentarzu ewangelickim w Królikowie była Sołtys Elżbieta Katafiasz z grupą oddanych sprawie osób. Godny jest podziwu ogrom wielomiesięcznej pracy, jaką włożyli ci ludzie w utworzenie miejsca pamięci. Komitet honorowy z Królikowa wsparło organizacyjnie Szubińskie Towarzystwo Kulturalne – Jesteśmy wdzięczni Pani Sołtys oraz wszystkim mieszkańcom Królikowa zaangażowanym w to dzieło, za zaproszenie nas do współpracy – stwierdził prezes SZTK Mirosław Rzeszowski. Prezes w swym wystąpieniu podkreślał zasługi wszystkich mieszkańców Królikowa, którzy włączyli się do prac nad miejscem pamięci a szczególnie Pani Sołtys, ale też władz gminy i powiatu nakielskiego, bo należy dodać, że inicjatywa realizowana była w ramach projektu „Wspólna Pamięć” dofinansowanego przez powiat Nakielski. Podziękowania prezesa rozwinęła w swym wystąpieniu Sołtys Elżbieta Katafiasz dziękując bardzo licznej grupie osób z imienia i nazwiska, a m.in. Krzysztofowi Marciniakowi właœcicielowi firmy „Słonawki”, OSP, KGW, Radzie Sołeckiej, dyrekcji, kadrze i uczniom Szkoły Podstawowej w Królikowie oraz wszystkim tym osobom z organizacji pozarządowych Królikowa, którzy włączyli się do pracy. Ważnym momentem uroczystoœci było poświęcenie tablicy i krzyża przez ks. proboszcza Leszka Krolla i pastora Marka Loskota z parafii augsbursko ewangelickiej z Bydgoszczy. Kulminację uroczystości stanowiło odsłonięcie tablicy pamiątkowej przez Józefa Kujawę i Helmuta Scheefeldta w asyœcie dzieci. Przyszedł też czas na składanie kwiatów i zapalenie zniczy. Przedstawiciele samorządów: burmistrz Artur Michalak i wicestarosta Andrzej Kindermann w swych wystąpieniach podkreślali znaczenie pamięci o takich miejscach jak te w Królikowie, dziękowali wszystkim zaangażowanym w prace nad utworzeniem dawnego cmentarza ewangelickiego. Głos zabrał również przedstawiciel strony niemieckiej Helmut Behrendsa, który w krótkich słowach złożył podziękowania twórcom miejsca pamięci i podkreślił znaczenie takich inicjatyw dla zbliżenia między naszymi narodami. Po częœci oficjalnej licznie zebrani spotkali się na wspólnym obiedzie. Zadanie dofinansował Powiat Nakielski. Nasza inicjatywa zyskała także patronat Burmistrza Szubina i dużą pomoc organizacyjną Gminy Szubin. Uroczystość wiernie oddaje film dokumentalny Remigiusza Konieczki:http://palukitv.pl/wideo/3754/Odnowiony_cmentarz_ewangelicki_Krolikowo.html