Rajd rowerowy dla uczczenia Święta Konstytucji 3 Maja

 

REGULAMIN

RAJDU ROWEROWEGO

Szubin Lubostroń – Szubin

      3 Maja 14:00

 1. Cel rajdu:

 1. Uczczenie Święta Konstytucji 3 Maja

 2. Propagowanie aktywnych form wypoczynku

 1. Organizator rajdu:

Szubiński Klub Rowerowy, Szubin ul. Kcyńska 11

 1. Strat i trasa rajdu:

Zbiórka na szubińskim rynku o 13:50. Wyjazd 14:00

Trasa Szubin, Gąbin, Jabłówko, Lubostroń (około 22km)

Powrót: Lubostroń, Smerzyn, Klotyldowo, Smolniki, Szubin ( około 22 km)

Łączna trasa około 44 km.

 1. Warunki uczestnictwa:

 1. Każdy uczestnik przed startem w rajdzie rowerowym ma obowiązek zapoznać się z regulaminem. Regulamin imprezy jest dostępny na stronie internetowej organizatora www.szubintowarzystwo.pl, do wglądu w Rejonowej Bibliotece Publicznej w Szubinie, w godzinach pracy biblioteki.

 2. Osoby niepełnoletnie mające ukończone 15 lat muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekuna prawnego na udział w rajdzie.

 3. Uczestnicy Rajdu ubezpieczają się we własnym zakresie,

 4. Udział w Rajdzie jest bezpłatny.

 1. Zasady zachowania uczestników rajdu:

Rajd będzie odbywać się przy nieograniczonym ruchu drogowym, uczestnicy muszą zachować szczególną ostrożność i znać zasady ruchu drogowego, wobec czego uczestnicy rajdu zobowiązani są do:

 1. Przestrzegania Regulaminu Rajdu oraz obowiązkowego podporządkowania się decyzjom kierownictwa rajdu oraz poleceniom osób kierujących ruchem,

 2. Ze względu na rekreacyjny charakter Rajdu nie dopuszcza się współzawodnictwa sportowego na trasie rajdu,

 3. Posiadanie sprawnego technicznie roweru oraz wyposażenia zgodnie
  z obowiązującymi przepisami,

 4. Poruszanie się zgodnie z zasadami ruchu drogowego: jadąc w kolumnie należy zachować odległość miedzy rowerami 3-5 m, a przy zjazdach 15-30m.

 5. Każdy uczestnik rajdu zobowiązany jest do jazdy w równym tempie dostosowanym do prędkości innych uczestników, przy zachowaniu ostrożności, należy jechać równo i spokojnie w szyku,

 6. Przy zjazdach nie należy rozpędzać roweru, nie wolno wyprzedzać. Należy kontrolować szybkość i hamowanie,

 7. Każdy manewr na drodze musi być przeprowadzony z upewnieniem się
  o możliwości bezpiecznego jego wykonania oraz odpowiednio wcześniej zasygnalizowany,

 8. Podczas postoju nie należy tarasować drogi. Postoje należy organizować poza jezdnią,

 9. Przed wyruszeniem kierownik rajdu omawia trasę przejazdu z uwzględnieniem miejsc niebezpiecznych, stwarzających zagrożenia,

  10. Uczestnicy biorą udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność.

 1. Na trasie zabrania się:

 1. spożywania alkoholu i innych środków odurzających,

 2. zaśmiecania trasy rajdu oraz miejsc przyległych,

 3. niszczenia przyrody,

 4. głośnego zachowywania się,

 5. zbaczania z trasy Rajdu bez zgody organizatora.

 1. Odpowiedzialność organizatora

 1. Organizatorzy Rajdu nie przyjmują odpowiedzialności za wypadki i szkody wynikłe w czasie rajdu, zarówno wobec uczestników jak i osób trzecich.

 2. Udział w rajdzie rowerowym jest dobrowolny i każdy uczestnik startuje
  na własną odpowiedzialność, niezależnie od warunków pogodowych zastanych na trasie,

 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas imprezy i za szkody wyrządzone przez uczestników,

 4. Organizator nie zapewnia miejsca do przechowywania rzeczy uczestników,

 1. Postanowienia końcowe:

 1. Wszyscy uczestnicy startując w rajdzie wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w relacjach z przebiegu rajdu, zamieszczonych w mediach oraz
  w materiałach promocyjnych organizatora,

 2. Udział w rajdzie jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego Regulaminu,

 3. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. W sprawach spornych decyzja Organizatora jest decyzją ostateczną. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania.

 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.

     Koordynator rajdu Mirosław Rzeszowski