Regulamin wręczania Honorowego Medalu im. ks. Jana Kleina

             § 1. Szubińskie Towarzystwo Kulturalne w Szubinie kontynuuje tradycję wręczania Honorowego Medalu im. ks. Jana Kleina

§ 2. Medal Honorowy im. ks. Jana Kleina przyznawany jest raz w roku jednej, wyjątkowo dwóm lub trzem nagrodzonym. Wraz z medalem nagrodzony otrzymuje dyplom według przyjętego wzoru.

§ 3. Medal przyznaje się za całokształt działalności, wyjątkowo za jednorazowe osiągnięcie, w dziedzinie:

 

 • twórczości kulturalnej,
 • kultywowania tradycji regionalnych,
 • publikacji związanych z regionem,
 • wyróżniającej się działalności organizacyjnej i upowszechnieniowej w zakresie kultury,
 • znaczącego dotowania kultury na terenie gminy Szubin.

 

§ 4. Honorowy Medal przyznaje Kapituła w skład której wchodzą:

 • Zarząd i komisja Rewizyjna Szubińskiego Towarzystwa Kulturalnego w Szubinie,
 • V-ce Prezesi Szubińskiego Towarzystwa Kulturalnego w Szubinie,
 • Sekretarz Szubińskiego Towarzystwa Kulturalnego w Szubinie,
 • Dwóch Członków Zarządu Szubińskiego Towarzystwa Kulturalnego w Szubinie,
 • Ksiądz Dziekan lub jego przedstawiciel,
 • Burmistrz Gminy i Miasta Szubin lub jego przedstawiciel,
 • Osoba uhonorowana medalem w roku poprzednim.

 

§ 5. Kandydatów do odznaczenia Honorowym Medalem może zgłosić Zarząd Szubińskiego Towarzystwa Kulturalnego w Szubinie, a także zainteresowana tym wyróżnieniem instytucja, organizacja, stowarzyszenie lub co najmniej dziesięcioosobowa grupa mieszkańców Gminy i Miasta Szubin.

§ 6. W przypadku gdy kandydatem do Honorowego Medalu jest członek Szubińskiego Towarzystwa Kulturalnego w Szubinie nie może on brać udziału w posiedzeniu Kapituły.

§ 7. Coroczny termin pisemnego zgłaszania kandydatów wraz z załączeniem umotywowania kandydatury i biogramem kandydata Zarząd ustala na ostatni tydzień miesiąca kwietnia.

§ 8. Wręczenie Honorowego Medalu następuje podczas uroczystości miejsko-gminnego Dnia Działacza Kultury.

 

Lista Laureatów Honorowego Medalu im. ks. Jana Kleina

2000 r.

 

 • ks. prałat Jan Kątny – duszpasterz „Solidarności”, organizator działań społeczno – kulturalnych m.in. Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej, darczyńca Rejonowej Biblioteki Publicznej w Szubinie.
 • śp. Zenon Erdmann – inicjator utworzenia Muzeum Ziemi Szubińskiej, działacz filatelistyczny, przewodniczący Koła Miłośników Szubina, członek Zarządu KPTK, autor szeregu publikacji z regionu Szubina i Pałuk.
 • Michał Jarocki – kustosz i właściciel Izby Tradycji 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich z siedzibą w Szubinie.

 

2001 r.

 • śp. Wacław Kalinowski – działacz kultury, dyrektor ogniska muzycznego i założyciel kapeli podwórkowej „Apachy”, propagator folkloru muzycznego na Pałukach.

 

2002 r.

 • Kujawsko-Pomorskie Towarzystwo Kulturalne w Bydgoszczy z okazji jubileuszu towarzystwa.
 • Elżbieta Szubertowska – za szerzenie kultury muzycznej w środowisku, utworzenie oraz prowadzenie przez lata Chóru im. Jana Pawła II oraz dziecięcego zespołu wokalno-tanecznego „Tańczące Nutki”.

 

2003 r.

 • Bronisław Roga – emerytowany dyrektor Rejonowej Biblioteki Publicznej w Szubinie, były wiceprezes Zarządu Okręgu Stowarzyszenia Bibliotekarzy, były długoletni prezes Kujawsko-Pałuckiego Towarzystwa Kulturalnego w Szubinie.
 • Henryk Wojtas (projektant medalu) – artysta plastyk, nauczyciel, współzałożyciel grupy Plama’s, wiceprezes KPTK, działacz ZPAP w Bydgoszczy.

 

2004 r.

 • Jadwiga Bołka – twórczyni i animatorka sztuki ludowej Pałuk.
 • Witold Krall – kronikarz miejscowości Tur, działacz społeczny.

 

2005 r.

 • Marianna Ebert – działaczka kultury, długoletnia prezes Koła Gospodyń Wiejskich w Ciężkowie (gmina Szubin).
 • Benigna Olszewska – nauczyciel, działaczka ZHP, współzałożycielka Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci „Kraina Uśmiechu” w Szubinie. Prowadzi świetlicę terapeutyczną stowarzyszenia w Szubinie.

 

2006 r.

 • Jadwiga Wołowicz – działaczka kultury, długoletnia prezes Koła Gospodyń Wiejskich w Szaradowie.
 • Mariusz Zieliński – założyciel i kierownik teatru amatorskiego „Meandry” działającego od 2000 r. przy Liceum Ogólnokształcącym nr 1 w Szubinie.

 

2007 r.

 • Kazimiera Łoboda – kierownik wiejskiej biblioteki w Chomętowie (gmina Szubin), wieloletnia przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich, współzałożycielka Stowarzyszenia „Lepsze jutro” w Chomętowie.
 • Grzegorz Pleszyński – artysta plastyk, współzałożyciel grupy plastycznej Plama’s powstałej w 1977 r. w Szubinie, członek ZPAP, Stowarzyszenia „Wieża Ciśnień” w Bydgoszczy, Polskiego Stowarzyszenia Edukacji Plastycznej, były nauczyciel w Zespole Szkół w Szubinie i bydgoskim liceum plastycznym. Organizator i autor warsztatów plastycznych z więźniami, twórca akcji „Antydepresyjna Szkoła”, performer.

 

2008 r.

 • Danuta Siewkowska – działaczka społeczna. Zajmuje się działalnością charytatywną od 1970 r. Była współzałożycielką Oddziału Akcji Katolickiej (pierwotnie koła) powstałego w 1998 r. Jest pomysłodawczynią i założycielką stołówki dla niezamożnych imieniem św. Faustyny funkcjonującej od 2002 r. Od 1999 r. czynnie organizuje Dni Kultury Chrześcijańskiej w Szubinie. Udekorowana w marcu 2007 r. Papieskim Medalem Benemerenti za szczególne zasługi dla Kościoła. W maju 2007 r. otrzymała Medal im. Sędziwoja Pałuki Burmistrza i Rady Miejskiej w Szubinie.
 • Andrzej Klawitter – literat, autor wielu książek, słuchowisk radiowych.

 

2009 r. Nie przyznano medalu.

2010 r.

 • Stanisław Dalka – kinooperator, następnie kierownik kina _Wolność_ w Szubinie. Związany z nim blisko 40 lat. Propagował X Muzę w środowiskach wiejskich, organizując projekcje filmów w świetlicach wiejskich, a czasem pod gołym niebem. Jako technik elektryk wnosił swój ważny wkład w organizację świąt ludowych i religijnych uroczystości w czasach, gdy groziły za to szykany.
 • Kazimiera Szlauderbach – przewodnicząca Gminnego Zarządu Koła Gospodyń Wiejskich w latach 1954-2004, sołtys sołectwa Tur przez dwie kadencje. W latach siedemdziesiątych radna Rady Miejskiej w Szubinie przez trzy kadencje, ławnik Sądu Rejonowego w Szubinie, członkini Rady Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Szubinie. Odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi. Działaczka społeczna, animatorka kultury związana ze środowiskiem sołectwa Tur.
 • Piotr Adamczewski – nauczyciel bibliotekarz w Zespole Szkół im. Powstańców Wielkopolskich w Rynarzewie, historyk, regionalista, autor opracowań popularnonaukowych i historycznych o Rynarzewie i ziemi szubińskiej, autor 60 biogramów powstańców wielkopolskich 1918-1919, działacz Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919, członek Zarządu Głównego w Poznaniu, wiceprezes i sekretarz Zarządu Oddziału Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy, prezes koła w Szubinie, działacz strażacki – sekretarz OSP Rynarzewo, wiceprezes Oddziału MG ZOSP RP w Szubinie, członek Prezydium ZOP ZOSP RP w Nakle nad Notecią, członek Komisji ds. Młodzieży ZOW ZOSP RP w Toruniu, członek Komisji Historycznej i Komisji ds. Młodzieży.

 

2011 r.

 • Kazimierz Mendyk za dokonania w dziele upowszechniania życia kulturalnego i społecznego w Mieście i Gminie Szubin, a w szczególności za działalność w zarządzie Klubu Seniora oraz w sekcji brydża przy Szubińskim Domu Kultury oraz za wieloletnią działalność społeczną w zarządzie Komitetu Osiedlowego w Szubinie. Ponadto za aktywną działalność w zarządzie Kujawsko-Pałuckiego Towarzystwa Kulturalnego w Szubinie, a następnie Szubińskiego Towarzystwa Kulturalnego.
 • Mieczysław Boguszyński za wybitne dokonania w dziele budowy i umacniania szpitala szubińskiego w latach 1957 – 1978, za autorstwo materiałów do książki Duch i Czas wydawanej nakładem Szubińskiego Towarzystwa Kulturalnego oraz za wiele publikacji dotyczących służby zdrowia w regionie bydgoskim. Ponadto za aktywną działalność w szubińskim Kole Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919.

 

2012 r.

 • Mariola Polańska za wybitne zasługi dla życia kulturalnego Szubina, a szczególnie za twórczy wkład w działalność Towarzystwa Przyjaciół Powstania Wielkopolskiego oraz Szubińskiego Towarzystwa Kulturalnego, za zaangażowanie w utrwalanie, na kartach wydawnictw regionalnych, pamięci o ludziach i wydarzeniach znaczących dla Ziemi Pałuckiej. Ponadto za publikacje dotyczące Powstania Wielkopolskiego, działalność na rzecz ochrony miejsc pamięci, patriotyczne wychowanie dzieci i młodzieży oraz działalność społeczną na rzecz Szubina.

 

2013 r.

 • Jolanta Storzyńska za wybitne osiągnięcia i wieloletnie zaangażowanie na polu animacji tańca i pieśni ludowej naszego regionu wśród dzieci młodszych w Szubinie, a w szczególności za utworzenie i wieloletnie prowadzenie dziecięcych zespołów wokalno -tanecznych „Pałuczaki” i „Pałuczaki-przedszkolaki” przy Przedszkolu nr 2 w Szubinie. Ponadto za propagowanie twórczego spędzania czasu wolnego przez dzieci, wychowywanie poprzez sztukę, a także za rozsławianie Miasta i Gminy Szubin.
 • Zygmunt Maćkowiak za wybitne osiągnięcia i wieloletnie zaangażowanie na polu animacji amatorskiego ruchu muzycznego i śpiewaczego w Szubinie, a w szczególności za walne przyczynienie się do utworzenia Chóru im. Jana Pawła II, pracę sekretarza i opiekę menadżerską w postaci organizacji licznych wyjazdów zagranicznych śpiewaków i pomocy w nagraniu dwóch płyt chóru. Ponadto za kilkuletnią działalność społeczną w Harcerskim Kręgu Seniorów ZHP w Szubinie.

 

2014 r.

 • Marek Nikodem za wybitne dokonania w popularyzowaniu astonomii wśród dzieci, młodzieży i dorosłych oraz liczne działania edukacyjne w tym zakresie. Za nieprzeciętny talent i osiągnięcia w tworzeniu światowej klasy zdjęć Kosmosu, za dokonania organizatorskie, a w szczególności za utworzenie i przewodzenie Pałucko-Pomorskiemu Stowarzyszeniu Astronomiczno_Ekologicznemu, za współtworzenie największego amatorskiego obserwatorium astronomicznego w Niedźwiadach koło Szubina i za rozsławianie swą działalnością Miasta i Gminy Szubin.

 

2015 r.

 • Piotr Bembenek fotoamator, działacz społeczny współtwórca TVK BUTIK.
 • Wanda Osińska działacz społeczny.
 • Irena Hałas Działaczka Związku Diabetyków.
 • Marlena Posadzy prezes Oddziału Akcji Katolickiej w Słupach.
 • Jan Makowiecki artysta rzeźbiarz, członek zespołu wokalnego Jesienny Kwiat.

2016 r.

.  Andrzej Wrona  samorządowiec, burmistrz Szubina w latach 1995-202. Prezes Klubu Miłośników Fotografii Flesz w Szubinie.

2017 r.

ks. Leszek Kroll proboszcz parafii św. Wita w Słupach. Społecznik.

     dr. Mariusz Winiecki pracownik naukowo dydaktyczny UKW w Bydgoszczy. Prowadzi wieloletnią działalność badawczą dotyczącą byłych obozów               jenieckich w Szubinie.